—- tldr: Vul alsjeblieft dit korte formulier in voor je wedstrijdshirt wensen.

En ook: verenigingssponsor? twijfel niet en neem snel contact op om jouw logo op onze wedstrijdshirts te plaatsen —

 

Zoals eerder aangegeven zijn we bezig met de keuze voor een nieuw wedstrijdshirt. Op dit moment hebben we Hummel shirts (‘collectieshirts’).  Deze collectie verandert elke 3 à 4 jaar waardoor we nu met verschillende shirts door elkaar spelen.

Vanuit de wens om meer uniforme wedstrijdkleding te hebben, hebben we besloten om over te stappen op sublimatieshirts. Dit zijn shirts die speciaal voor ons als vereniging zijn ontworpen, en die beschikbaar blijven zo lang als wij willen.

 

Hoe moet dat nieuwe wedstrijdshirt er uit gaan zien?

Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Vul alsjeblieft dit korte formulier in om zo je wensen aan te geven.

Ook is dit de plek om je eigen schetsen te uploaden. Wie weet ontwerp jij wel het wedstrijdshirt van onze vereniging! Hoe vet is dat!

 

Vervolgstappen

Met al jullie wensen en schetsen gaan we samen met de leverancier het ontwerp maken. Om een keuze te maken voor het uiteindelijke ontwerp vragen we wéér om jullie input: er komt een soort verkiezing. De keuze is aan jullie en meeste stemmen gelden!  Want het gaat natuurlijk ons gezamenlijke wedstrijdshirt worden!

 

Begin maart volgen er momenten om de kleding te passen, hierover wordt je nog geïnformeerd. Je kunt dan ook het nieuwe shirt bestellen via de webshop. Leden die met de eerste shirt-levering bestellen, zullen profiteren van een leuke korting op het shirt en er is geen sprake van bezorgkosten door een centrale levering aan de vereniging.

 

Sponsor

Als vereniging zoeken we nog naar een verenigingssponsor. Ben jij of ken jij de persoon/het bedrijf die dat wil zijn? Neem dan contact op via penningmeester@vcepsv.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen.

Twijfel niet te lang want als we er samen tijdig uitkomen, dan kan jouw logo op ons shirt prijken. Dat shirt met het bedrijfslogo wordt door 300+ leden gedragen. Middels de diverse competities waaraan de leden deelnemen komen zij op plaatsen tot ver in én buiten de regio.

 

Vragen? Opmerkingen?

Mail Anneke Renckens viashirt@vcepsv.nl

 

– English version – 

 

—- tldr: Please complete this short form for your competition t-shirt wishes.

And also: association sponsor? Don’t hesitate and contact us quickly to place your logo on our competition shirts —

 

 

As previously indicated, we are in the process of choosing a new competition shirt. Currently, we have Hummel shirts, (‘collection shirts’). This collection changes every 3 to 4 years, resulting in us currently playing with different shirts mixed together.

In the desire to have more uniform competition clothing, we decided to switch to sublimation shirts. These shirts will be designed specifically for our association and remain available for as long as we want.

 

What should that new competition t-shirt look like?

We could really use your help with this. Please complete this short form to indicate your preferences.

This is also the place to upload your own sketches. Who knows, you might design our association’s competition shirt! How cool is that!

 

The Next Steps

With all your preferences and sketches, we will work together with the supplier to create the design. To make a choice for the final design, we will once again ask for your input: there will be a kind of election. The choice is yours, and the majority of votes count! After all, it will be our collective competition t-shirt!

 

In early March, there will be fitting sessions for the clothing, and you will be informed about this. You can also order the new shirt through the web shop at that time. Members who order with the first shirt delivery will benefit from a nice discount on the shirt, and there are no delivery costs due to a central delivery to the association.

 

Sponsor

As an association, we are still looking for a club sponsor. If you or someone you know is interested in being the sponsor, contact us at penningmeester@vcepsv.nl. You can also reach out for any questions.

Don’t hesitate too long because if we come to an agreement in time, your logo can appear on our t-shirt. The t-shirt with your company logo will be worn by 300+ members of our association. Through the various competitions in which the members participate, they visit places far within and beyond the region.

 

Questions? Comments?

Feel free to email Anneke Renckens at shirt@vcepsv.nl.